Reklamacje i zwroty

Dane identyfikujące firmę: Matsport Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica 

Adres do reklamacji: Matsport Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych. 

Tryb reklamacji 

W przypadku gdy produkt ma wadę, konsument może żądać:

1. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży,

2. wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem jednego roku. Termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów 

Sprzedawca informuje Klienta, który jest konsumentem o prawie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów powołanych do pozasądowego rozpatrywania sporów, np. rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 

 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy 

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Matsport Sp z o.o. o takim zamiarze poprzez złożenie oświadczenia na wskazany w Regulaminie adres stacjonarny albo mailowo. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Klienta). W przypadku odstąpienia od umowy w całości Matsport Sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

Skutki odstąpienia od umowy 

Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem produktu wynikającym z odstąpienia od umowy, za wyjątkiem kosztów odesłania produktu. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu należy dokonać na adres: Matsport Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

X